Escrowregeling CapCloud [CapCloud Academy Solutions BV]

Click here for the English version

CapCloud Academy Solutions BV heeft bij Escrow Alliance een data escrowregeling afgesloten. Met deze escrowregeling zorgt CapCloud ervoor dat de beschikbaarheid van de data opgeslagen in de webapplicatie CapCloud gezekerd is. Hiermee hebben de mensen van CapCloud nagedacht over het tijdelijk toegankelijk houden van uw data mocht er onverhoopt wat gebeuren met CapCloud.

Waarom een escrowregeling?
IT is niet meer weg te denken uit de huidige bedrijfsvoering. Maar op welke wijze worden de risico’s beperkt indien de leverancier wegvalt door bijvoorbeeld faillissement, overname of het staken van de onderneming? Welk effect heeft dit op
de bedrijfscontinuïteit? Op welke wijze borgt men het ononderbroken gebruik van applicaties zoals financiële software, software ter aansturing van bedrijfsprocessen of documentmanagement software en de in deze applicaties opgeslagen gegevens?

Met de data escrowregeling heeft CapCloud Academy Solutions ervoor gezorgd dat indien CapCloud Academy Solutions komt te vervallen de data voor een periode van 6 maanden, de zogenaamde uitloopperiode, beschikbaar blijft, zodat u uw data kunt
veiligstellen.

Opbouw escrowregeling
De escrowregeling bestaat uit drie componenten:
– Het Escrow Reglement
– Het Escrowdepot
– De Verificatie

Escrow Reglement
Het Escrow Reglement is een afgeleide van de escrow-overeenkomst die is afgesloten tussen CapCloud Academy Solutions en
Escrow Alliance. In het Escrow Reglement staan de juridische afspraken zoals deze in het kader van het beschikbaar houden van de data zijn overeengekomen.

Escrowdepot
Het escrowdepot (depot) bestaat uit de benodigde materialen om de applicatieomgeving CapCloud beschikbaar te houden
opdat de data door de gebruiker kan worden onttrokken en veilig worden gesteld.

Verificatie
Op iedere depot voert Escrow Alliance naast de Depot Check Service (DCS), die controleert op fysieke staat van de
materialen en de media, een Technische Verificatie Service Level 1 (TVS Level 1) uit.

De TVS Level 1 controleert op de aanwezigheid van de basisvereisten in het escrowdepot zoals omschreven in het
Escrow Reglement en controleert of in het kader tot het beschikbaar houden van de data deze materialen toereikend zijn om
de benodigde toegang te verkrijgen en te behouden.

Data Escrowregeling CapCloud
De data escrowregeling is erop gericht de gegevens (data) op basis van de voorwaarden opgenomen in het Escrow Reglement beschikbaar te houden, zodat de gebruiker deze kan veiligstellen. De uitvoer van de escrow vindt plaats in samenwerking met de onafhankelijke Stichting Continuïteit en Waarborg Escrow Alliance en de technische leverancier van het platform die zich hebben bereid verklaard om de applicatie-omgeving CapCloud gedurende de uitloopperiode beschikbaar te houden en de gebruikers te informeren.

In welke situatie wordt de escrow ingeroepen?
De escrow kan alleen worden ingeroepen onder strikte voorwaarden en op basis van verifieerbare feiten opgenomen in artikel 8 van het Escrow Reglement. Deze zijn in het kort:

  • Faillissement;
  • Staking bedrijfsvoering zonder de onderhoudsverplichtingen en/of verplichtingen uit het Escrow Reglement rechtsgeldig aan een competente derde partij over te dragen;
  • Het door CapCloud Academy Solutions niet voldoen aan de verplichtingen uit de Continuïteitsverklaring waarin partijen zich bereid hebben verklaard de applicatie-omgeving gedurende de uitloopperiode de onderhouden en toegankelijk te houden.

Hoe kan de gebruiker de escrow inroepen?
De onafhankelijke Stichting Continuïteit en Waarborg Escrow Alliance handelt namens de gebruikers en ziet toe dat de applicatie-omgeving gedurende de uitloopperiode beschikbaar blijft. Indien op basis van artikel 8 uit het Escrow Reglement er sprake is van het inroepen van de escrow, zal de Stichting de gebruikers informeren dat de uitloopperiode van toepassing is en hen verzoeken de eigen data via het systeem veilig te stellen.

Bent u als gebruiker van mening dat er sprake is van een situatie als opgenomen in artikel 8 van het Escrow Reglement, kunt u dit melden bij de Stichting die op haar beurt namens u zal gaan acteren en nagaat of er tot het inroepen van de escrow dient te worden overgegaan.

Gebruik maken van de Escrowregeling?
Als gebruiker van de applicatie CapCloud kunt u aanspraak maken op deze data escrowregeling. U bent automatisch hiertoe gerechtigd en hoeft verder geen actie te ondernemen.

Informatie Escrowregeling (download):
Download de informatie van deze pagina als PDF document. Klik hier voor de download.

CapCloud Academy Solutions BV
CapCloud Academy Solutions BV
Smart Business Park, Paviljoen A4
Kanaalweg 16G
3526 KL Utrecht

T. +31 (0)88 170 2010
i. www.capcloud.academy
e. info@capcloud.academy

Stichting Continuïteit en Waarborg Escrow Alliance (SCWEA)
Kenaupark 15
2011 MR Haarlem

i. www.scwea.org
e. info@scwea.org