Escrowregeling Masterplanner -Forgo BV-

Forgo heeft bij Escrow Alliance een Escrowregeling afgesloten. Met deze Escrowregeling zorgt Forgo ervoor dat de beschikbaarheid van de applicatieomgeving gezekerd is. Hiermee hebben de mensen van Forgo nagedacht over uw bedrijfscontinuïteit mocht er onverhoopt wat gebeuren met Forgo.

Waarom een escrowregeling?
IT is niet meer weg te denken uit de huidige bedrijfsvoering. Maar op welke wijze worden de risico’s beperkt indien de leverancier wegvalt door bijvoorbeeld faillissement, overname of het staken van de onderneming? Welk effect heeft dit op de bedrijfscontinuïteit? Op welke wijze borgt men het ononderbroken gebruik van applicaties zoals financiële software, software ter aansturing van bedrijfsprocessen of document management systemen?

Anderzijds dient het intellectueel eigendom van de leverancier te worden beschermd en is het niet wenselijk dat ‘bronmaterialen’ in het bezit zijn van de eindgebruiker. Tenslotte zijn het de ‘kroonjuwelen’ van de leverancier en dat vraagt om een adequate bescherming, zowel juridisch als ook in de omgang met deze materialen.

Escrow Alliance beperkt met haar escrowregelingen deze operationele IT risico’s door toepassing van escrow.

Opbouw escrowregeling
De escrowregeling bestaat uit drie componenten:
– Escrow-overeenkomst
– Tijdelijk voortzetten van de applicatie-omgeving
– Escrowdepot
– Verificatie

Escrow-overeenkomst
De Escrow-overeenkomst is afgesloten tussen Forgo en Escrow Alliance. In deze overeenkomst staan de juridische afspraken zoals deze in het kader van het borgen van de continuïteit van de applicatie zijn overeengekomen.

Tijdelijk voortzetten applicatie-omgeving
Forgo en Escrow Alliance hebben in de escrow-overeenkomst afspraken vastgelegd ten behoeve van het tijdelijk beschikbaar houden van Masterplanner. Escrow Alliance houdt een waarborgsom aan ten behoeve van het tijdelijk laten continueren van Masterplanner in geval van een escrow situatie of bij het niet nakomen van Forgo’s betalings-verplichtingen jegens de internet service provider.

Escrowdepot
Het escrowdepot (depot) bestaat uit alle materialen benodigd om de continuïteit bij het wegvallen van Forgo te borgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan broncode, configuratie-instellingen, handleidingen en overige documentatie.

Verificatie
Op iedere depot voert Escrow Alliance een Technische Verificatie Service Level 1 (TVS Level 1) uit. De TVS Level 1 controleert op de aanwezigheid van de basisvereisten in het escrowdepot zoals omschreven in de Escrow-overeenkomst.

Escrowregeling Masterplanner
Wanneer Forgo niet langer in staat blijkt om de continuïteit op het gebruik van de applicatie te borgen, dan verkrijgt u als begunstigde op de Escrowregeling toegang tot de benodigde materialen om de applicatie voor uw eigen continuïteit te kunnen onderhouden, wijzigen en corrigeren. Deze materialen bestaan onder meer uit de broncode en benodigde technische documentatie waarmee een ervaren engineer in staat wordt gesteld om de applicatie operationeel te houden en te laten meegroeien met de wensen en eisen van de organisatie.

Borgen applicatie-omgeving Masterplanner voor de korte termijn
Om de continuïteit van de applicatie-omgeving op korte termijn te borgen om te voorkomen dat de applicatie-omgeving niet meer benaderbaar is op het moment dat Forgo mocht komen te vervallen, zijn er afspraken gemaakt met ten behoeve van de betaalverplichtingen jegens de Internet Service Provider (ISP) waar de applicatieomgeving draait en vastgelegd in de Escrow-overeenkomst. In het kort komt het erop neer Forgo de diensten bij de ISP vooruitbetaald en Escrow Alliance een waarborg aanhoudt om de voorzien in het kunnen voldoen van de vergoeding aan ISP om de applicatie-omgeving tijdelijk voort te zetten.

In welke situatie is er sprake van afgifte van de materialen?
Materialen worden alleen onder strikte voorwaarden en op basis van verifieerbare feiten vrijgegeven en dienen altijd in overeenstemming te zijn met de afgiftegronden opgenomen in artikel 8 van de Escrow-overeenkomst. Afgiftegronden in het kort:

  • Faillissement;
  • Staking bedrijfsvoering zonder de onderhoudsverplichtingen en/of verplichtingen uit de Escrow-overeenkomst rechtsgeldig aan een competente derde partij over te dragen;
  • Niet voldoen aan onderhoudsverplichtingen en/of verplichtingen uit de Escrow-overeenkomst op zodanige wijze dat de continuïteit van het gebruik van de applicatie in gevaar komt;
  • Indien bij overname van Forgo door derde(n) de overnemende partij(en) zich niet gebonden acht(en) aan de Onderhoudsverplichtingen of onder onredelijke voorwaarden voortzetting van de Onderhoudsverplichtingen betreffende de applicatie aanbiedt;
  • Indien de Escrowregeling geen deel uitmaakt bij een eventuele overdracht van het intellectueel eigendom aan derde(n).

Meer zekerheid met uitgebreide verificatie
Standaard voert Escrow Alliance op iedere deponering een Technische Verificatie Serivce Level 1 uit. Op ieder gewenst moment mag u verzoeken om een uitgebreidere verificatie.

Gebruik maken van de Escrowregeling?
Indien u gebruik wenst te maken van de Escrowregeling kunt u dit aangeven bij Forgo. U gaat middels een zogenaamde Deelnameverklaring akkoord met de voorwaarden vastgelegd in de Escrow-overeenkomst. Als bewijs van uw deelname ontvangt u van Escrow Alliance het Escrow Certificaat.

Client Portal
Als begunstigde op de Escrowregeling ontvangt u van Escrow Alliance login gegevens voor de Client Portal van Escrow Alliance. Op deze portal kunt u de escrowregeling raadplegen, de Escrow-overeenkomst downloaden en volgen welke depots in bewaring zijn genomen alsmede de informatie betreffende de uitgevoerde verificaties.

Brochure Escrowregeling (download)
Download de informatie op van deze pagina als PDF document. Klik hier voor de download.

Forgo BV

Forgo BV
Groenhoven 15
3611 AN Oud Zuilen

i. www.masterplanner.nl
e. info@masterplanner.nl