Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan deze site, kan Escrow Alliance BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van deze site en de aan Escrow Alliance gelieerde websites.

Escrow Alliance BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

De informatie op www.escrowalliance.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Escrow Alliance BV. (ook niet via een eigen netwerk).

Escrow Alliance BV kan er niet voor instaan dat de informatie op www.escrowalliance.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Links naar andere websites
Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Escrow Alliance BV is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer en de copyright notice, indien aanwezig,van de site die u bezoekt.