Escrowregeling BaS Webportal [Softmaat]


Softmaat heeft bij Escrow Alliance een escrowregeling afgesloten. Met deze escrowregeling zorgt Softmaat ervoor dat de beschikbaarheid van BaS Webportal gezekerd is. Hiermee hebben de mensen van Softmaat nagedacht over uw bedrijfscontinuïteit mocht er onverhoopt wat gebeuren met Softmaat.

Waarom een escrowregeling?
IT is niet meer weg te denken uit de huidige bedrijfsvoering. Maar op welke wijze worden de risico’s beperkt indien de leverancier wegvalt door bijvoorbeeld faillissement, overname of het staken van de onderneming? Welk effect heeft dit op de bedrijfscontinuïteit? Op welke wijze borgt men het ononderbroken gebruik van bedrijfskritische applicaties zoals financiële software, software ter aansturing van bedrijfsprocessen of documentmanagement software?

Anderzijds dient het intellectueel eigendom van de leverancier te worden beschermd en is het niet wenselijk dat ‘bronmaterialen’ in het bezit zijn van de eindgebruiker. Tenslotte zijn het de ‘kroonjuwelen’ van de leverancier en dat vraagt om een adequate bescherming, zowel juridisch als ook in de omgang met deze materialen.

Escrow Alliance beperkt met haar escrowregelingen deze operationele IT risico’s.

Opbouw escrowregeling
De escrowregeling bestaat uit drie componenten:
– Het Escrow-overeenkomst
– Het Escrowdepot (materiaal & validatiegegevens)
– De Verificatie

Escrow-overeenkomst
De Escrow-overeenkomst is de overeenkomst die is afgesloten tussen Softmaat (Converging Lines BV) en Escrow Alliance. In de Escrow-overeenkomst staan de juridische afspraken zoals deze in het kader van het borgen van de continuïteit van de applicatie zijn overeengekomen.

Escrowdepot
Het escrowdepot (depot) bestaat uit alle materialen benodigd om de continuïteit bij het wegvallen van Softmaat te borgen. Het betreft hier de broncode inclusief de database.

Verificatie
Op iedere depot voert Escrow Alliance een Technische Verificatie Service Level 1 (TVS Level 1) uit. De TVS Level 1 controleert op de aanwezigheid van de basisvereisten in het escrowdepot zoals omschreven in de escrow-overeenkomst. Het depot wordt onder meer gecontroleerd op: broncode, virussen, wachtwoorden, leesbaarheid en bestandsomvang.

Escrowregeling Softmaat
Wanneer Softmaat niet langer in staat blijkt om de continuïteit op het gebruik van de applicatie te borgen, dan verkrijgt u als begunstigde op de Escrowregeling toegang tot de benodigde materialen om de applicatie voor uw eigen continuïteit te kunnen onderhouden, wijzigen en corrigeren. Deze materialen bestaan onder meer uit de broncode waar inbegrepen technische documentatie waarmee een ervaren engineer in staat kan worden gesteld de applicatie operationeel te houden en te laten meegroeien met de wensen en eisen van de organisatie.

In welke situatie treedt de escrow in werking?
De escrow kan alleen worden ingeroepen onder strikte voorwaarden en op basis van verifieerbare feiten opgenomen en in overeenstemming met de afgiftegronden opgenomen in artikel 8 van de Escrow-overeenkomst. Afgiftegronden in het kort:

  • Faillissement;
  • Staking bedrijfsvoering zonder zijn onderhoudsverplichtingen en/of verplichtingen uit de Escrow-overeenkomst rechtsgeldig aan een competente derde partij over te dragen;
  • Niet voldoen aan de verplichtingen uit de onderhoudsovereenkomst en/of verplichtingen uit de Escrow-overeenkomst waarbij de continuïteit op het gebruik van BaS Webportal in gevaar komt;
  • Indien de Escrow-overeenkomst geen deel uitmaakt bij een eventuele overdracht van het intellectueel eigendom aan derde(n) en/of bij overname de overnemende partij zich niet gebonden acht aan de overeengekomen onderhoudsverplichtingen of deze onder onredelijke voorwaarden voortzet.

Meer zekerheid met uitgebreide verificatie
Standaard voert Escrow Alliance een standaard controle uit op toegang en aanwezigheid van de materialen. Deze basiscontrole toont niet de werking van het materiaal aan. Daarom mag u op ieder gewenst moment verzoeken om een uitgebreidere verificatie.

Met een uitgebreidere verificatie wordt het depot getest, gecontroleerd, maar ook
geheel gecompileerd. Dat betekent uiteindelijk een hoge mate van betrouwbaarheid.

Gebruik maken van de Escrowregeling?
Indien u gebruik wenst te maken van de escrowregeling kunt u dit aangeven bij Softmaat. Zij melden u vervolgens aan op
de escrowregeling en u ontvangt van Escrow Alliance een Deelnameverklaring om u akkoord te verklaren met de overeengekomen voorwaarden opgenomen in de Escrow-overeenkomst. Na ontvangst van de Deelnameverklaring door Escrow Alliance ontvangt u van Escrow Alliance als bewijs van uw deelname aan de escrowregeling het Escrow Certificaat.

Client Portal
Iedere deelnemer op de escrowregeling ontvangt van Escrow Alliance naast het Escrow Certificaat login gegevens om in te loggen op de Client Portal van Escrow Alliance. Op deze portal kunt u de escrowregeling raadplegen, het Escrow Reglement downloaden en volgen welke depots in escrow zijn genomen alsmede de informatie betreffende de verificaties.

Informatie Escrowregeling (download):
Download de informatie op van deze pagina als PDF document. Klik hier voor de download.

Softmaat
Softmaat
Transformatorweg 28 DO.33
1014 AK Amsterdam

t. +31 (0)800 – 763 862 28
i. www.softmaat.nl
e. sales@softmaat.nl